קורסים ללימוד שפה

מתחילים

יום ג    9:30 – 11:00           אברמי זקס                בזום ובכיתה

יום ד    17:00 – 18:30         ורה סבו                    בזום

יום ה   11:30 – 13:00          ד”ר יעד בירן              בזום ובכיתה

יום ה    18:15 –  19:45        ד”ר יעד בירן            בזום ובכיתה

 

באַנײַט אײַער ייִדיש!

פֿאַר אָנהייבערס וואָס קענען אַ ביסל ייִדיש

יום ד    9:30– 11.00            ורה סבו                             בזום

 

מתקדמים א

יום ב    18:15 – 19:45          ד”ר יעד בירן              בזום ובכיתה

יום ג    11:15  – 12:45          אברמי זקס                בזום ובכיתה

יום ג    17:30 –  19:00         ורה סבו                      בזום

יום ד    9:45  –   11:15          ד”ר יעד בירן              בזום ובכיתה

יום ד    16:45 –  18:15          ד”ר אורן רומן             בזום ובכיתה

יום ה    18:15 –  19:45         ויקי שיפריס                בזום ובכיתה

 

 מתקדמים ב

יום ד’ 11:30 – 13:00             ד”ר יעד בירן              בזום ובכיתה

יום ד‘ 18:30 – 20:00             ד”ר אורן רומן            בזום ובכיתה

יום ה’ 16:30 – 18:00             ויקי שיפריס               בזום ובכיתה

 

 מתקדמים ג

 יום ד    11:30 – 13:00          ורה סבו                    בזום

 

משתלמים

יום ב    9:45 – 11:15        מיר שמועסן און לייענען אויף ייִדיש

                                        אלכסנדר פיש             בזום ובכיתה

יום ב    9:45 – 11:15        ווילנע אין דער ייִדישער ליטעראַטור

                                        ויקי שיפריס                בזום ובכיתה

יום ב    11:30 – 13:00      וואַרשע אין באַשעוויסעס ווערק

                                        אלכסנדר פיש             בזום ובכיתה

יום ב    11:30 – 13:00      לאַכן איז געזונט!

                                        ויקי שיפריס                בזום ובכיתה