קורסים ללימוד שפה

מתחילים

יום א’ 11:00 – 12:30                 אברמי זקס               בכיתה

יום ד’  10:00 – 11:30                ד”ר יעד בירן            בכיתה

יום ב’ 16:30 – 18:00                 אלכסנדר פיש           בכיתה

יום ד’  18:30 –  20:00                ד”ר אורן כהן רומן    בכיתה ובזום

יום ה’ 10:00 – 11:30                 ורה סבו                   בזום

 

מתקדמים א

יום ג’  9:30 – 11:00                    אברמי זקס               בזום

יום ד’  17:00 – 18:30                  ורה סבו                   בזום

יום ה’  11:30 – 13:00                  ד”ר יעד בירן            בזום

יום ה’  18:15 – 19:45                  ד”ר יעד בירן            בזום

 

 מתקדמים ב

יום ג’  17:00 – 18:30                  ורה סבו                   בזום

יום ד’  16:45 – 18:15                 ד”ר אורן כהן רומן    בכיתה ובזום

יום ד’ 12:00 – 13:30                  ד”ר יעד בירן            בכיתה

 

באַנײַט אײַער ייִדיש!

אַ קורס פֿאַר סטודענטן װאָס קענען ייִדיש פֿון דער הײם 
און װילן זיך באַקענען מיט דער ייִדישער ליטעראַטור און קולטור.

יום ד’    11:30-10:00                  ורה סבו                  בזום

 

 שמועסקלאַס

 יום ב’    11:00-9:30                   אלכסנדר פיש         בכיתה