שבת און יום-טוב אין דער ייִדישער ליטעראַטור – פרופ’ נתי כהן

פרופ’ נתי כהן

יום ב׳ 14:30 – 16:00

בזום ובכיתה; ביידיש

800.00